Erdoan ILDIZ    Kitaplarm letiim�leti�im
 
 

 Giri  Yay�nlar Genel A��klama Sayfas�
  Mesleki 
 
  Felsefi
  Hikaye
  �iir

 

 


 ERDO�AN ILDIZ’DAN


 
 

YILLARIN GET�RD�KLER�

   

Yo�un �al��ma ve e�itim ile ge�en y�llar hali ile bir tak�m birikimleri beraberinde getiriyor. Maddi birikimlerin nispeten �v�n�lecek yanlar� olmakla beraber,esas �v�n�lecek olan bilgi birikimlerinin meyveleri olan kitaplar ve benzeri eserlerdir. Bu kapsamda kendimce toparlad���m bir tak�m notlar�m� sizlerle payla�mak gayesi ile bu sayfay� haz�rlad�m. Sol tarafta yazd���m eserlerin kapsam�n� ve eserlerin isimlerini g�rmektesiniz. Se�ti�iniz eseri okuduktan sonra edindi�iniz izlenimi benimle payla�mak l�tfunda bulunursan�z inan�n �ok memnun edesiniz beni. Ben de sizlerden edindi�im izlenimler yolu ile ald���m ilhamlar�n g�c� ile eserlerimi daha da geli�tirir veya yeni eserler yazmaya soyunurum.

 

Sitemi ziyaret etti�iniz i�in �imdiden te�ekk�r ederim

 

ERDO�AN ILDIZ

 
 


 

� Erdo�an ILDIZ, Her hakk� sakl�d�r, yaz�l� izin olmadan �o�alt�lamaz ve da��t�lamaz